Inhoud

I

Inhoud

Woord vooraf

Legenda

I Het begin(sel)

Inleiding bij de brief aan Frans I

Aanbiedingsbrief. Johannes Calvijn wenst zijn eerbiedwaardige Heer en Meester, de zeer machtige en doorluchtige koning Frans, zijne allerchristelijkste Majesteit van Frankrijk, vrede en heil in de Heer (23 augustus 1535)

II Organiseren

Inleiding bij de Artikelen

Artikelen aangaande de organisatie van de kerk en de eredienst te Genève zoals die door de dienaren des Woords zijn voorgelegd aan de raad (op 16 januari 1537)

III Onderwijzen I

Inleiding bij de Catechismus van 1537

Onderwijzing en belijdenis van het geloof zoals die wordt gebruikt in de kerk van Genève

IV Strijden

Inleiding bij de brief aan Sadoleto

Johannes Calvijn groet kardinaal Jacopo Sadoleto (1 september 1539

V Onderwijzen II

Inleiding bij de Institutie van 1539

De Institutie of onderwijzing in de christelijke religie

Uit Hoofdstuk I: de kennis van God

Uit Hoofdsstuk VI (IV): uitleg van het eerste deel van het symbolum of de geloofsbelijdenis

VI Verklaren

Inleiding bij de ‘Argumenta’ van vier bijbelcommentaren

Commentaren bij de Heilige Schrift. Inleidingen

Aanbiedingsbrief aan Simon Grynée bij het commentaar op de brief aan de Romeinen (18 oktober 1539)

Het eerste boek van Mozes, algemeen Genesis genoemd (1554). Inleiding

Inleiding op het evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs, Marcus en Lucas (1555)

Uit: Inleiding op de Psalmen (1557

VII Bidden en zingen

Inleiding bij ‘De vorm der gebeden en kerkelijke gezangen’

De vorm der gebeden en kerkelijke gezangen, met de manier waarop de sacramenten moeten worden bediend en de huwelijken moeten worden bevestigd, volgens het gebruik van de oude kerk

Brief aan de lezer (10 juni 1543)

VIII Bijeenbrengen (aan tafel)

Inleiding bij het kleine avondmaalstraktaat

Uit: Over het avondmaal(1541)

IX Moed geven en berispen

Inleiding bij een aantal brieven

Aan de gevangenen van Lyon (eind april 1553)

Aan Farel (20 augustus 1553)

Aan de koningin van Navarra (16 januari 1561)

Aan de voorgangers van Lyon (13 mei 1562)

X Het einde

Inleiding bij de afscheidsredes

Afscheidsrede voor de leden van de Kleine Raad (27 april 1564)

Afscheidsrede voor de dienaren des Woords (28 april 1564)

Algemene chronologie

Chronologie Calvijn

Beknopte bibliografie

Register

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie