Biografisch

B

Ter eerste kennismaking: Interview De Godsvraag is de hoofdvraag. In gesprek met Rinse Reeling Brouwer. Door Caspar Dullemond, PThUnie 2019/1

Interview De Schriften zijn altijd teksten die ons roepen. Een erfgenaam van Calvijn. Door Herman Oevermans en Edward van ’t Slot, Wapenveld. Over geloof en cultuur, 73/1, februari 2023, 10-16 (gesprek op 1 september 2022)

CV:

01.01.1953      Geboren te ’s Gravenhage als zoon van Pieter Benjamin Johan Reeling Brouwer en Sophia Louisa Carrière

1953                Gedoopt in de Remonstrantse Gemeente te ’s Gravenhage

1971                Diploma Gymnasium alfa, Zaanlands Lyceum, Zaandam

1974                Kandidaatsexamen aan de Faculteit der Godgeleerdheid, UvA

1975                Openbare belijdenis des geloofs in de Hervormde Gemeente te Oostzaan

1975-76           Student-voorzitter van de faculteitsraad Faculteit der Godgeleerdheid UvA

1976-78           Secretaris van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging

1980-81           Student-assistent Christelijke Ethiek (bij prof. W.E. Verdonk)

1980                Kerkelijk examen (scriptie over de maagdelijke geboorte)

1981                Doctoraal examen (cum laude). Scriptie (dogmatiek, gelegitimeerd bij wijsbegeerte): Is het marxisme een messianisme? Theologie in gesprek met Louis Althusser en Walter Benjamin. Beschouwingen sic et non, Zeist: Eltheto

1982-97           Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam voor de ‘Arkgemeente’, Amsterdam-Slotervaart (vanaf 1987 Samen op Weg). [Vanaf 1982 in het wijkblad “De open Ark” een maandelijkse rubriek “Deze zondagen”, exegetische verkenningen rond de voortgaande lezing voor de gemeente. (Gedurende een jaargang onderbroken door liturgische verkenningen).]

1985                (Met Franz-Joseph Hirs) Publicatie van: De verlossing van ons lichaam. Tegen natuurlijke theologie, ’s Gravenhage: Boekencentrum

1988                Promotie (cum laude) aan de UvA. Promotor: prof. dr. N.T. Bakker. Diss.: Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen, ’s Gravenhage: Boekencentrum

1991-97           Assessor in het moderamen van de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Amsterdam

1994-2009       ‘Ständiger Mitarbeiter’ van het Zeitschrift für dialektische Theologie

1996                Benoeming door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland tot Universitair Docent Dogmageschiedenis en Symboliek aan de Theologische Universiteit Kampen (per 01.02.1997); aansluitend hiertoe door de Generale Synode der NHK beroepen tot predikant voor buitengewone werkzaamheden t.b.v. de Kerk in haar geheel

15.05.2000      Geboorte van Pieter Benjamin Johan, zoon met Dieuwke Maria Parlevliet

1998-2002       Voorzitter van de Commissie Onderwijs van de Universiteit – lid stuurgroep strategische heroriëntatie – Opleidingscoördinator, en als zodanig adviseur van het Rectorium

1999-2003       Adviseur van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland vanwege de ThUK

2003-2006       Lid Examencommissie

2005-2007       Coördinator verbetering en ontwikkeling afstandsopleidingen ThUK-LOI

01-01-2007     Universitair Hoofddocent Protestantse Theologische Universiteit

01-01-2007 – 31-12-2012 Directeur Onderwijs (voor 0.5 fte. van de aanstelling) met in 2013 voortgezette werkzaamheden in verband met de onderwijsvisitatie

01-01-2012      Bijzonder hoogleraar op de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel, verbonden aan de PThU (vestiging Amsterdam)

2013- 2019     Secretaris Examencommissie Bachelor Theologie (Joint Degree VU-PThU)

2018-2019      Activiteiten in verband met de voorbereiding van de onderwijsvisitatie van 2019 (commissie Domeinspecifiek referentiekader, proefvisitaties)

1 mei 2019      Emeritaat, met daarbij het verzoek nog vijf jaren gebruik te maken van het wettelijk promotierecht

1 mei 2019      Bij de Protestantse Kerk in Nederland predikant met de rechten van een emeritus

2020 NWO Veni-ronde: technisch voorzitter van de panels Filosofie en Religie 2019-2020 en Historische Wetenschappen 2019-2020

2023-2024 Lid audit-panel van diverse opleidingen Theologie en Levensbeschouwingen van Hogeschool Windesheim

Onderwijs

1985v.v.          Verzorgen van studieweken op het Theologisch Seminarium Hydepark

1987                Gastcollege Humboldt-Universität, Berlijn

1991                Gastcolleges Universitaire Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel

1991v.v.          Colleges Kerkelijke Opleiding Universiteit van Amsterdam

1999                Colleges Rijksuniversiteit Groningen

2001                Colleges Kerkelijke Opleiding Universiteit Leiden

Te Kampen:

Bachelor:                Cursus Theologiegeschiedenis en Dogmatiek; verdiepingscursus Dogmatiek (Barth’s Godsleer); integratiecursus (KG/ST) ‘Bedding in de reformatie’ (over Luthers Die Freiheit eines Christenmenschen)

Verkort ba:             Cursussen Theologische Encyclopedie; Theologiegeschiedenis (Bonaventura’s Breviloquium); Reformatiegeschiedenis (Calvijn)

Verdiepingsma:      incidentele bijdrage aan cursus hermeneutiek (2003); periodiek mastercolleges (Calvijn 2x, Spinoza en de gereformeerde theologie, met dr. A. vd Kooi: de leer van de Heilige Geest); begeleiding studenten met afstudeerrichting theologiegeschiedenis

Predikantsma:        Belijdenisgeschriften, Symboliek, Theologische Thema’s in de stage, Ambtstheologie, mentoraat/werkstukbegeleiding

Postacademisch:    Participatie in de meerjarige cyclus ‘Upgrading dogmatiek’ (o.a. 2009 over G. Agamben, 2011 over S. Žižek)

Onderwijs periode 2012-2019:

Bachelor Amsterdam: 2011-2012 Encyclopedie; 2013-2019 lid docententeam Bijbelse Theologie

Master Amsterdam: keuzecursus ‘Getuigen en vertolken’ (K.H. Miskotte); incidenteel ‘Heel de Bijbel’ en ‘Nederlandse kerkgeschiedenis en belijdenisgeschriften’

Bachelor Groningen: 2014-2018: Dogmatiek II (geschiedenis theologische systematiek); 2012 en 2015: Bedding in de reformatie, 2018: Historical Theology

Master Groningen: jaarlijks Belijden in de traditie en in de praktijk en Ambtstheologie; enkele malen Specialisation Course History of Christian Doctrine / Dogmatics (Barth and Post-Reformation Orthodoxy); 2018-19 ook Political Theology

Postacademische cursussen: zes maal cursussen over verschillende boeken van Miskotte; zesmaal over Rowan Williams, ‘Geloof in de publieke ruimte’ (met Gert van Klinken)

Na emeritaat:

Bachelor Groningen 2019-2020: vervangend docent cursus Biblical Theology

Onderzoeksschool Noster: Must-Have-Read cursus over De Romeinenbrief van Karl Barth 2020-2021

Promovendi

Ruime ervaring in begeleiding en in de beoordeling van dissertaties.

Co-promotorschap bij

–       Lucien van Liere, Geweld, genade en oordeel. Een beschouwing van de verhouding tussen subject en object in de christologie van Karl Barth, vergeleken met de kritische theorie van Theodor W. Adorno en de politieke theorie van Hannah Arendt (2006). Promotor G.W. Neven

–       Jingyi Ji, Encounters between Chinese Culture and Christianity. A hermeneutical Perspective (2007). Promotor V. Küster

–       Coen Constandse, Het gebod van de hoop. Een brijdrage aan het debat over eschatologie en ethiek vanuit het werk van F.W. Marquardt (2009). Promotor L.J. van den Brom

Tweede promotor bij

–       Ariaan W. Baan, The Necessity of Witnees. Stanley Hauerwas’s Contribution to Systematic Theology  ‘Het getuigeniskarakter van het christelijk spreken’ (2014). Eerste promotor: G.W. Neven

–       Stephen R. Milford, Eccentricity in Anthropology. David H. Kelsey’s Anthropological Formula as a Way out of the Substantive-Relational Imago Dei Debate (2017). Eerste promotor: B. van den Toren.

  • Andreas Zingg, Von und mit Israel hoffen lernen. Theologische Motive aus Friedrich-Wilhelm Marquardts israeltheologisch durchwirkter Eschatologie und ihre Implikationen für Theologie und Kirche, Theologische Universität der Universität Bern (2022). Eerste promotor: Magdalene L. Frettlöh, Bern.

  • Andreas Staemmler, Die Verheissung des ewigen Lebens. Die neue Wirklichkeit der Auferstehung in Karl Barths “Kirchlicher Dogmatik” , Theologische Universiteit Apeldoorn. (2024). Eerste promotor: Prof. em. Dr. Gerard C. den Hertog

  • ‘Faculty examiner’

Aan de Universiteit van Göteborg van de dissertatie van Mårten Björk, Life outside life: the politics of immortality, 1914–1945 (Franz Rosenzweig, Karl Barth, Oskar Goldberg, Erik Peterson)”, september 2018

Eerste promotor:

  • Gerard van Zanden, Bij het begin beginnen. Het Bijbels-Theologisch project van Frans Breukelman (2019). Tweede promotor: Prof. Dr. K. Spronk
  • Marco Visser, Pars pro toto. Analyse van het pars pro toto in het werk van F.H. Breukelman en uitwerking aan de hand van de teksten over de knecht van JHWH in Jesaja (2022). Tweede promotor: Prof. Dr. Klaas Spronk
  • Daniel Iman Nugraha Sihombing, Barth and the Shadow of Nothingness. A Post-Soeharto Contextual Reading (2024). Tweede promotor: Prof. Dr. E.H. (Gerrit) Singgih, Duta Wacana Christian University, Yokyakarta
  • Dick Maarten de Jong, … Als de mens die naast je is. Theologisch denken over zorg en zorgen (2024). Tweede promotor: Prof. Dr. E.P.N.M. (Erik) Borgman, Tilburg University; Co-promotor: Dr. Pieter Dronkers, Universiteit voor Humanistiek
  • Jacob Dirk Zuurmond, Een Godswoord in mensentaal. Verantwoording bij en verwerking van de heruitgave van Dr. K.H. Miskotte, Om het levende Woord (met deze heruitgave zelf in de vorm van een studie-uitgave bijgevoegd als bijlage) (2024). Co-promotor: Dr. F. (Ciska) Stark

Huidige promovendi, toegelaten tot de Graduate School van de PThU, als tweede promotor:

  • Carola Dahmen, And it was not good anymore… An Analysis of an ecofeminist and dialectical theology in the context of the ecological crisis (toelating GS in 2018). Eerste promotor: Heleen Zorgdrager

Internationale contacten

Vanaf 1973       Deelname aan tal van conferenties en lidmaatschap van gremia van de World Student Christian Federation, de Christliche Friedenskonferenz, het Centre oecuménique des Liaisons Internationales e.a.

Vanaf 1986       Deelname aan internationale ontmoetingen van Barth-onderzoekers

Vanaf 1997       Deelname aan de contacten van de ThUK c.q. van de leerstoelgroep dogmatiek aan de ThUK resp. de PThU met Cambridge, Princeton, Debrecen en Berlijn

Vanaf 1999       Deelname aan het International Reformed Theological Institute

2005 en 2006  Advieswerk bij het Theologisch Seminarium van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (upgrading tot bacheloropleiding)

2008- 2019      Voorzitter organisatiecomité jaarlijkse Barth-Tagungen ‘Driebergen’

2009-2013        Verantwortlicher Herausgeber Zeitschrift für dialektische Theologie; 2015-2020 verantwoordelijk voor het jaarlijks door een Amerikaans-Nederlands redactieteam verzorgde nummer

2008-2019      Verantwoordelijk voor PThU in samenwerkingsverband Karl Barth Database en Karl Barth Scolarly Network (2008-2011 NWO-subsidie voor project Theological, historical, cultural and political research into the lecagy of Karl Barth)

2008-2019      Verantwoordelijk voor PThU in samenwerking met Barth Center aan Princeton Theological Seminary (gemeenschappelijke Consultations)

2022 Deelname als spreker aan de ‘Annual Barth Conference’ op het PTS en vertegenwoordiger van het Nederlandse Barth Comité bij het afscheid van Prof. Dr. Bruce L. McCormack (19-22 Juni)

Nevenactiviteiten

1973-1993       Als oprichter, secretaris e.d. actief in ‘Christenen voor het Socialisme’

1980-2002       Lid theologische deelredactie Hervormd Nederland

1980-1996       Secretaris van de Nederlandse afdeling van de Christelijke Vredesconferentie

1981-1996      Lid theologische werkgroep Werkverband van Homo-Theologen

1990-1996       Waarnemend lid van de sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland

1988 – 1991 bijdragen aan de Prisma-lectuurvoorlichting (een 27-tal boekaankondigingen)

1992-1993       Column voor IKON-radioprogramma ‘De andere wereld van zondagmorgen’

1997-               Sinds de benoeming in Kampen voorgaan in de eredienst en het verzorgen van enkele leerhuizen, gespreid over het land; vanaf 2012 leerhuizen en voordrachten meer specifiek vanuit de Miskotte/Breukelman-leerstoel, met als partners: De Nieuwe Bijbelschool, De Nieuwe Poort (Amsterdam), De Vereniging voor Theologie en Maatschappij (Ophef), de stichting Karlbarth.nl (In de Waagschaal), het Amsterdams leerhuis Tenach en Evangelie.

2001(-2016)    Bestuurslid Stichting Breukelman

2002(-2012)    Lid redactie Om het levende Woord, bijbels-theologische en dogmatische serie

2005-2011       Bestuurslid St. Kerk en Buurt Amsterdam-Noord

2007-2009       Lid werkgroep nationale herdenking Calvijn 2009

2018-2019      Lid organisatiecomité Barth-jaar